Zasady wykorzystania danych serwisu Backdoormusic.pl
opublikowano dnia 01.12.2016 r.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prowadzenie Serwisu oraz w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi oferowanej w ramach Serwisu zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).
 2. Usługodawca zapewnia, że nie przekazuje podmiotom do tego nieuprawnionym danych osobowych Użytkowników ani innych danych umożliwiających identyfikację osoby fizycznej lub podmiotu prawnego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych Użytkownika i wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, osobom trzecim lub podmiotom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§ 2
Dane osobowe

 1. Usługodawca dba o bezpieczeństwo udostępnianych przez Użytkownika danych osobowych i dołoży wszelkich starań, w tym użyje nowoczesnych technik zabezpieczeń, aby uchronić je przez dostępem osób nieupoważnionych. Jednakże ze względów technicznych nie może udzielić pełnej gwarancji.
 2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać Usługodawcy na konto kontak@backdoormusic.pl
 3. W celu posiadania Konta Użytkownika konieczne jest wypełnienie wszystkich niezbędnych pól formularza w procesie Rejestracji, poprzez który Użytkownik udostępnia Usługodawcy dane osobowe.
 4. Użytkownik oświadcza, że udostępnia swoje Dane osobowe w Serwisie dobrowolnie i zgodnie z polskim prawem, w szczególności oświadcza, że nie naruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych innych osób i podmiotów.
 5. Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
 6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz Usługi oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
 7. Usługodawca informuje, że momentem, w którym Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe i w którym zapisywane są one w systemie Serwisu, jest moment zakończenia poprawnie przeprowadzonego procesu Rejestracji.

§ 3
Wykorzystywanie danych osobowych w Serwisie

 1. Założenie Konta Użytkownika oraz aktywność Użytkownika w ramach Serwisu sprawia, że Użytkownik udostępnia dane osobowe oraz informacje o sobie oraz o innych Użytkownikach i godzi się na ich udostępnianie.
 2. Usługodawca informuje, że wskutek Rejestracji przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem oraz co za tym idzie założeniem Konta Użytkownika, dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji, a także dane umieszczone przez Użytkownika na stronach Serwisu po Rejestracji będą udostępnione wszystkim Użytkownikom i osobom odwiedzającym stronę Serwisu. Na tej samej zasadzie zarejestrowany Użytkownik będzie miał dostęp do danych umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.
 3. Serwis może zbierać i przechowywać informacje na temat lokalizacji urządzenia, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Serwisu. Informacje te wykorzystywane mogą być tylko w celu dostarczenia Użytkownikowi jak najlepszych i spersonalizowanych Treści i Materiałów dostępnych w Serwisie (dotyczy przede wszystkim wydarzeń publikowanych w Serwisie).
 4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

§ 4
Definicje

 1. „Dane osobowe” – dane udostępniane w Serwisie przez Użytkownika, które umożliwiają jego identyfikację.
 2. „Konto Użytkownika” – konto któregokolwiek typu w Serwisie, które zostało założone przez Użytkownika i w ramach którego Użytkownik publikuje Treści i Materiały.
 3. „Materiały” – wszelkie materiały publikowane, wysyłane lub udostępniane przez Użytkowników w Serwisie
 4. „Rejestracja” – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika, co odbywa się poprzez uzupełnienie przez Użytkownika formularza udostępnionego w Serwisie oraz przez weryfikację i potwierdzenie zakładania Konta przez Użytkownika oraz, w niektórych przypadkach, również Usługodawcy. Rejestracja może również odbywać się za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, tj. za pomocą logowania przez zewnętrzne serwisy, takie jak Facebook, Google czy Twitter. W ramach rejestracji za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej Usługodawca pozyskuje Adres E-mail Użytkownika oraz wymagane w Serwisie Zewnętrznym informacje profilu publicznego (np. imię i nazwisko, płeć), w zakresie pozostałych danych usługi uwierzytelniającej (zewnętrznego konta) Użytkownik samodzielnie decyduje, które informacje mają zostać przepisane do formularza rejestracyjnego Serwisu.
 5. „Serwis” – witryna internetowa i całość funkcji i usług wchodząca w jej zakres, która umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści i Materiałów, pod adresem www.backdoormusic.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.
 6. „Treść” – wszelkie treści publikowane, wysyłane lub udostępniane przez Użytkowników w Serwisie
 7. „Usługa” - usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania - w ramach Konta Użytkownika - zamieszczonych przez Użytkownika Treści i Materiałów.
 8. „Usługodawca” – Webmode Sp. z o.o.
 9. „Użytkownik” – osoba fizyczna lub podmiot prawny, który założył w Serwisie konto jakiegokolwiek typu, a także osoba fizyczna, która nie założyła konta, ale odwiedza i korzysta z Serwisu.