Regulamin Serwisu Backdoormusic.pl
opublikowano dnia 01.12.2016 r.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Przed założeniem konta w Serwisie należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Założenie konta jest równoznaczne z tym, że Użytkownik:
  1. Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia
  2. Zapoznał się z Zasadami Wykorzystania Danych i zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w tym dokumencie
  3. Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem
 2. Backdoormusic.pl (zwany dalej „Serwisem”) jest własnością Webmode Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Erazma Ciołka 12 lok. 216, 01-402 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000593462, REGON 363352893, NIP 5272755407.
 3. Niniejszy Regulamin określa stosunki pomiędzy Serwisem a Użytkownikami Serwisu, a także zasady korzystania z tego Serwisu oraz z oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.
 4. Niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 5. Zakładając w Serwisie konto, Użytkownik akceptuje niniejszy regulamin.
 6. Serwis ma za zadanie udostępnianie oraz promowanie informacji związanych z kulturą muzyczną, zespołów muzycznych oraz ich twórczości, a także ma informować o wydarzeniach kulturalnych w branży muzycznej.
 7. Część funkcji Serwisu może być odpłatna, jednak Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z płatnych funkcji Serwisu.
 8. Usługodawcą Serwisu jest Webmode Sp. z o.o.

§ 2
Zakres i warunki korzystania z Serwisu

 1. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zakres Usługi obejmuje przechowywanie przez Usługodawcę Treści, Materiałów i Komentarzy jakie zostały zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika w ramach Konta.
 3. Umowa o świadczeniu Usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego, czyli w momencie skutecznej Rejestracji w Serwisie. Umowa ta zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Zarówno Usługodawcy jak i Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny, co może nastąpić w dowolnym momencie. Rozwiązanie Umowy odbywa się poprzez skasowanie Konta Użytkownika.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego Konto w Serwisie informacji systemowych i technicznych dotyczących funkcjonowania Serwisu, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Użytkownik we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do urządzenia komputerowego oraz do Internetu w celu korzystania z Serwisu i jego Usługi.

§ 3
Rejestracja i Konta Użytkowników

 1. Odwiedzający Serwis mogą w nim założyć Konto. Konta dzielą się na trzy typy:
  1. Fan – podstawowe konto dające dostęp do takich funkcji Serwisu jak śledzenie (subskrybowanie) innych Użytkowników, branie udziału w wydarzeniach, pisanie artykułów i ich publikacja, tworzenie swojej indywidualnej wizytówki, tworzenie albumów i dodawanie zdjęć, śledzenie statystyk przesłuchiwania utworów muzycznych zamieszczonych w Serwisie, dodawanie komentarzy to treści zamieszczonych w Serwisie.
  2. Artysta – konto dające dostęp do takich funkcji Serwisu jak tworzenie swojej indywidualnej wizytówki, dodawanie filmów (teledysków) prezentujących twórczość artysty, tworzenie wydarzeń (koncertów), dołączanie do cudzych wydarzeń (festiwali), tworzenie albumów i dodawanie zdjęć, dodawanie komentarzy to treści zamieszczonych w Serwisie.
  3. Użytkownik branżowy – konto, które jako jedyne musi przejść proces podwójnej weryfikacji (przez samego Użytkownika oraz przez administratora Serwisu), dające dostęp do takich funkcji Serwisu jak tworzenie swojej indywidualnej wizytówki, tworzenie wydarzeń (koncertów oraz festiwali), zapraszania artystów do swoich wydarzeń, dodawanie komentarzy to treści zamieszczonych w Serwisie.
 2. Założenie przez Użytkownika któregokolwiek z Kont w Serwisie poprzedzone jest potwierdzeniem przez Użytkownika zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na postanowienia tego Regulaminu.
 3. W trakcie rejestracji Użytkownik wypełnia niezbędne pola podane w formularzu rejestracji, w tym Adresu E-mail Użytkownika oraz Hasła, a także jest zobowiązany do potwierdzenia chęci założenia Konta klikając w odpowiedni link wysłany drogą mailową przez Serwis.
 4. Wraz z przejściem procesu rejestracji w Serwisie, Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, który następnie zapewniany jest przez Usługodawcę każdorazowo po wpisaniu przez Użytkownika Adresu E-mail Użytkownika oraz Hasła przypisanego do jego Konta.

§ 4
Prawa autorskie i osobiste do zamieszczanych w Serwisie Treści i Materiałów

 1. Użytkownik oświadcza, że w ramach korzystania z Serwisu i posiadania na nim Konta Użytkownika oraz przede wszystkim w zakresie Treści i Materiałów, które zamieszcza w Serwisie lub do których zamieszcza Odniesienia (linki) dysponuje:
  1. autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści i Materiałów stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  2. prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,
  3. prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców oraz prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści i Materiały oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów.
 2. Treści, Materiały, Komentarze i Odniesienia są zamieszane w Serwisie za pomocą Konta Użytkownika.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Adresu E-mail, Hasła oraz Nazwy Użytkownika, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Adresu E-mail, Hasła i Nazwy Użytkownika. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczania w ramach Serwisu wszystkich Treści, Materiałów, Komentarzy i Odniesień, a Serwisowi udziela jedynie zbywalną, bezpłatną i niewyłączną licencję na Treści i Materiały, które publikuje w ramach Serwisu. Licencja ta wygasa wraz z usunięciem przez Użytkownika tych Treści i Materiałów lub wraz z usunięciem Konta, o ile Treści i Materiały te nie zostały udostępnione innym Użytkownikom, które ich nie usunęły.
 5. Zamieszczając w Serwisie wszelkie Materiały, Treści, Komentarze i Odniesienia, Użytkownik zezwala na ich prezentowanie w Serwisie.
 6. Zabronione jest publikowanie Materiałów, Treści, Komentarzy i Odniesień, które:
  1. Zawierają groźby, pomówienia, przemoc, wulgaryzmy lub pornografię,
  2. Naruszają dobra osobiste osób i podmiotów trzecich,
  3. Naruszają prawo autorskie i inne prawa własności intelektualnej,
  4. Naruszają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w tym w szczególności art. 255 Kodeksu karnego oraz art. 256 Kodeksu Karnego.
  5. Naruszają normy społeczne lub obyczajowe
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie naruszenia z § 4 pkt. 6.
 8. Usługodawca ma prawo usunąć wszelkie Treści, Materiały, Komentarze i Odniesienia, które zawierają treści niedopuszczalne.
 9. W przypadku powzięcia przez jakiegokolwiek Użytkownika, osobę trzecią lub podmiot trzeci informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Materiałów, Komentarzy, Odniesień, Adresu E-mail Użytkownika lub Nazwy Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich lub podmiotów trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe i prawa osobiste) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik, osoba trzecia lub podmiot trzeci powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem kontakt@backdoormusic.pl
 10. W treści Zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w § 4 pkt. 9 należy podać do najmniej dane osoby lub podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia, a także wskazać w formie pozwalającej na identyfikację w ramach Serwisu Treści, Materiały, Komentarze lub Odniesienia, których Zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć.
 11. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Materiałów, Komentarzy, Odniesień, Adresu E-mail Użytkownika lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu jest on uprawniony do:
  1. usunięcia Treści, Materiałów, Komentarzy Odniesień, Adresu E-mail Użytkownika lub Nazwy Użytkownika, których dotyczyło Zgłoszenie naruszenia i/lub
  2. usunięcia Konta Użytkownika, którego dotyczyło Zgłoszenie naruszenia oraz
  3. uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia dokonania ponownej Rejestracji i
  4. uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia ponownego zawarcia Treści, Komentarza lub Nazwy Użytkownika w ramach Serwisu.
 12. Usługodawca nie dokonuje bieżącej weryfikacji Treści, Materiałów, Komentarzy, Odniesień, Adresów E-mail oraz Nazw Użytkowników zamieszczanych w ramach Serwisu pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści, Materiałów, Komentarzy, Odniesień, Adresów E-mail oraz Nazw Użytkowników podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia naruszenia.
 13. Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Serwisu Treści, Materiałów, Komentarzy lub Odniesień, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania Treści, Materiałów, Komentarzy, Odniesień lub Nazw Użytkownika oraz ich usuwania, co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub podmiotów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu.
 15. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania i rozpowszechniania w ramach Serwisu danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.
 16. Użytkownik, zamieszczając w ramach Serwisu dane, wizerunek lub inne Treści i Materiały, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
 17. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie na stronach dostępnych dla innych użytkowników Treści, Materiałów, Odniesień, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla wszystkich innych Użytkowników strony Serwisu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Serwisu, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Serwisu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu Serwisu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku Użytkownika.
 18. W przypadku gdy w wyniku zamieszczania przez Użytkownika w ramach Serwisu jakichkolwiek Treści, Materiałów, Komentarzy, Odniesień lub Nazw Użytkownika dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej przez Użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.
 19. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w § 4 pkt. 18 powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.

§ 5
Bezpieczeństwo i zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z niego było bezpieczne, jednakże nie może udzielić pełnej gwarancji.
 2. Aby zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z Serwisu, zabrania się co następujące:
  1. Zamieszczania i przesyłania wszelkiego rodzaju wirusów oraz wszelkiego złośliwego kodu,
  2. Wykorzystywania Serwisu do rozsyłania wszelkich treści mających charakter spamu,
  3. Wyłudzanie danych logowania i wszelkich innych danych, a także uzyskiwanie dostępu do kont innych Użytkowników,
  4. Prowadzenie jakichkolwiek działań, które mogłyby zakłócić, ograniczyć, przeciążyć lub wyłączyć funkcjonowanie oraz wygląd Serwisu.
 3. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Hasła do swojego Konta Użytkownika oraz nieudostępniania go innym osobom.
 4. Usługodawca ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika bez uprzedniego powiadomienia.
 5. Usługodawca ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu lub może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usługi oferowanej w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu.
 6. Osoba lub podmiot, który został pozbawiony praw do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 7. Serwis nie zbiera ani nie przechowuje żadnych informacji o kartach kredytowych ani żadnych innych środków płatniczych Użytkowników.

§ 6
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź jakiekolwiek ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik w celu korzystania z Serwisu.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmioty, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Treści, Materiałów, Komentarzy lub Odniesień spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu wynikająca z siły wyższej.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub rozbudowy Serwisu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zakończenia działania Serwisu i świadczenia Usługi w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny i bez uprzedniego powiadomienia.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, które mogą być wyświetlane w Serwisie przez podmioty trzecie.

 

§ 7
Funkcje Serwisu

 1. Na Serwis składa się wiele różnych cech i funkcji, których głównym zadaniem jest umożliwienie korzystającym z Serwisu publikowanie i promocję swoich treści, a także interakcję z innymi Użytkownikami Serwisu oraz odkrywanie Treści i Materiałów innych Użytkowników.
 2. Poniżej wymienione zostały niektóre funkcje Serwisu, z których Użytkownicy mogą korzystać bezpłatnie (dostępne funkcje mogą się różnić w zależności od tego czy Użytkownik założy Konto w serwisie i jakiego typu będzie to Konto):
  1. Zakładanie konta Użytkownika,
  2. Wyszukiwanie treści dostępnych w Serwisie poprzez wbudowaną wyszukiwarkę treści,
  3. Pisanie i publikowanie artykułów,
  4. Dodawanie i publikowanie muzyki (linków do filmów zamieszczonych w innych serwisach),
  5. Tworzenie i publikowanie wydarzeń,
  6. Dodawanie i publikowanie albumów zdjęć,
  7. Tworzenie swojej wizytówki Użytkownika,
  8. Śledzenie (subskrybowanie) innych Użytkowników,
  9. Pisanie wiadomości z innymi Użytkownikami na dostępnym komunikatorze.
 3. W Serwisie dostępne są rankingi podzielone na: rankingi artykułów, rankingi Użytkowników, rankingi zespołów, rankingi utworów muzycznych. Rankingi udostępniane są wszystkim Użytkownikom na podstronie Serwisu do tego przeznaczonej. Rankingi tworzone są automatycznie według wbudowanego w Serwis algorytmu. W algorytmie tym znaczenia mają takie parametry jak ilość odwiedzin danej treści czy ilość ocen oraz ich wartość, a także ilość komentarzy i inne.

§ 8
Reklamy

 1. Administrator Serwisu ma prawo do umieszczania w nim, w tym również w miejscach, w których znajdują się treści i materiały Użytkowników, reklam i czerpania z tego tytułu korzyści.
 2. Użytkownikom Serwisu nie przysługuje żadne prawo do czerpania korzyści z zamieszczanych w Serwisie reklam.

§ 9
Dane lokalizacyjne oraz pliki cookies

 1. Serwis może zbierać i przechowywać informacje na temat lokalizacji urządzenia, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Serwisu. Informacje te wykorzystywane mogą być tylko w celu dostarczenia Użytkownikowi jak najlepszych i spersonalizowanych Treści i Materiałów dostępnych w Serwisie (dotyczy przede wszystkim wydarzeń publikowanych w Serwisie).
 2. Użytkownik może, po założeniu Konta, w swoim panelu administracyjnym ręcznie określić lokalizację i w ten sposób może zdecydować z jakiej lokalizacji (i w jakim promieniu od niej) mają mu być proponowane treści publikowane w Serwisie.
 3. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie przez Serwis informacji zawartych w plikach cookies. Dokładne informacje na ten temat zawarte są w Polityce Cookies.

§ 10
Wypowiedzenie świadczenia usługi lub zaprzestanie korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik w każdej chwili ma prawo do zaprzestania korzystania z Serwisu i jego funkcji oraz Usługi.
 2. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta, jeśli takowe posiada, jednak z zastrzeżeniem, że administrator Serwisu może przechowywać kopie zapasową tego konta i wszelkich powiązanych z nim treści i materiałów (nie będą one jednak publikowane).
 3. Administrator Serwisu w każdej chwili ma prawo do zablokowania możliwości korzystania z Serwisu oraz jego funkcji i Usługi wszystkim Użytkownikom jak i każdemu z osobna.
 4. Administrator Serwisu w każdej chwili ma prawo do usunięcia kont wszystkich Użytkowników jak i każdemu z osobna, jeśli uzna to za stosowne.

§ 11
Definicje

 1. „Adres E-mail Użytkownika” – adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w celu Rejestracji w Serwisie i konieczny do uzyskiwania autoryzacji w trakcie logowania do Konta Użytkownika. Jego jedynym dysponentem jest Użytkownik.
 2. „Hasło” – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do uzyskiwania autoryzacji w trakcie logowania do Konta Użytkownika. Ustalany jest przez Użytkownika w trakcie procesu Rejestracji.
 3. „Komentarz” – pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści lub Materiału zamieszczonej przez jakiegokolwiek Użytkownika.
 4. „Konto Użytkownika” – konto któregokolwiek typu w Serwisie, które zostało założone przez Użytkownika i w ramach którego Użytkownik publikuje Treści i Materiały.
 5. „Materiały” – wszelkie materiały publikowane, wysyłane lub udostępniane przez Użytkowników w Serwisie
 6. „Nazwa Użytkownika” – ciąg znaków alfanumerycznych podawanych przez Użytkownika podczas Rejestracji i będących nazwą Użytkownika wyświetlaną w profilu Użytkownika.
 7. „Odniesienia” – linki podawane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 8. „Publikowanie” – publikowanie jakichkolwiek Treści, Materiałów, Komentarzy lub Odniesień w Serwisie i udostępnianie ich innym Użytkownikom.
 9. „Rejestracja” – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika, co odbywa się poprzez uzupełnienie przez Użytkownika formularza udostępnionego w Serwisie oraz przez weryfikację i potwierdzenie zakładania Konta przez Użytkownika oraz, w niektórych przypadkach, również Usługodawcy. Rejestracja może również odbywać się za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, tj. za pomocą logowania przez zewnętrzne serwisy, takie jak Facebook, Google czy Twitter. W ramach rejestracji za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej Usługodawca pozyskuje Adres E-mail Użytkownika oraz wymagane w Serwisie Zewnętrznym informacje profilu publicznego (np. imię i nazwisko, płeć), w zakresie pozostałych danych usługi uwierzytelniającej (zewnętrznego konta) Użytkownik samodzielnie decyduje, które informacje mają zostać przepisane do formularza rejestracyjnego Serwisu.
 10. „Serwis” – witryna internetowa i całość funkcji wchodzących w jej zakres, która umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści, Materiałów, Komentarzy i innych informacji pod adresem www.backdoormusic.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.
 11. „Treść” – wszelkie treści publikowane, wysyłane lub udostępniane przez Użytkowników w Serwisie
 12. „Usługa” - usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania - w ramach Konta Użytkownika - zamieszczonych przez Użytkownika Treści, Materiałów, Komentarzy i innych informacji.
 13. „Usługodawca” – Webmode Sp. z o.o.
 14. „Użytkownik” – osoba fizyczna lub podmiot prawny, który założył w Serwisie konto jakiegokolwiek typu, a także osoba fizyczna, która nie założyła konta, ale odwiedza i korzysta z Serwisu.
 15. „Zgłoszenie naruszenia” – prawidłowo przeprowadzone zgłoszenie Usługodawcy przez osobę trzecią, podmiot trzeci lub jakiegokolwiek Użytkownika, polegające na poinformowaniu Usługodawcy o możliwym naruszeniu Regulaminu lub/i praw autorskich lub/i praw osobistych przez któregokolwiek Użytkownika w ramach Serwisu.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2016 r.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia jej ogłoszenia.
 4. Wszelkie prawa i obowiązki Serwisu mogą w każdej chwili zostać przeniesione na inny podmiot lub osobę fizyczną.
 5. Jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa od niniejszego Regulaminu muszą być dokonane na piśmie i podpisane przez właściciela Serwisu.
 6. Prawem właściwym dla wszelkich sporów wynikających z korzystania z Serwisu jest prawo polskie.
 7. W razie jakiegokolwiek sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela Serwisu.